Hit enter to search or ESC to close

Code Of Conduct

Etiske retningslinjer Code Of Conduct for

Logo av Jan Olaf Olsen transport og spedisjon

Jan Olaf Olsen Transport&Spedisjon AS  er ikke omfattet av åpenhetslåven, men vi gjør vårt beste for å arbeide med det.

Hensikten med å ha etiske retningslinjer, såkalt «Code of conduct», er at vi i Jan Olaf Olsen Transport AS konstant jobber mot målene vi setter for bedriften. Herunder hvordan vi møter våre samarbeidspartnere, leverandører, kunder, ledere, ansatte og ellers alle som er/blir et ledd i vår hverdag.

Vi vil gjøre våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) synligjort slik at alle kan forvente gode standarder i våre forbindelser, og hva vi ønsker tilbake. Med dette vil vi oppnå tillit og troverdighet.

Vi i Jan Olaf Olsen Transport AS vil ivareta alle forretningsmessige og ikke forretningsmessige forbindelser i henhold til lovverket og grunnleggende etiske verdier slik at vi opptrer som en ansvarlig samfunnsaktør. Vi verdsetter bærekraft, og strekker oss mot de målene som gjelder for å få et klimavennlig avtrykk.

Vi legger vekt på at uetisk forretningsadferd ikke skal forekomme, i samme grad som menneskerettigheter og rettferdige arbeidsforhold skal ivaretas. Uønskede eller ulovlige handlinger vil ikke godtas. Det er alle ledere og ansattes plikt å rapportere handlinger som ikke er i samsvar med vår etiske standard, og det legges vekt på at disse forholdene skal være konfidensielt mellom tillitsperson og den som rapporterer.

Alle som er/blir et ledd eller ansatt i Jan Olaf Olsen Transport AS skal bli behandlet med respekt, og ikke bli utnyttet som tvunget arbeidskraft, ikke utsatt for mobbing, trakassering, truende og voldelig oppførsel uansett om det appellerer til seksuelt eller ikke-seksuelt på arbeidsplassen.

Alle skal lønnes i henholdt til lover og regler i arbeidet de utfører. Vi vil forsikre oss om at arbeidsforholdene og arbeidstidene satt etter relevante rettingslinjer og lover.  Ansatte er ikke barn under 15år, og selskapet aksepterer ikke samarbeidspartnere som benytter seg av barnearbeid.

Det skal sørges for rettferdige arbeidsforhold slik at arbeidsdiskriminering ikke forekommer, og alle ansatte har samme muligheter. Nasjonalitet, religion, politisk tilhørighet, etnisitet, seksuell legning, kjønn eller andre personlige anliggender skal ikke vektlegges ved nyansettelser. Det skal respekteres rett til å tilhøre fagforeninger og forhandle til en bedre arbeidshverdag så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende lover og regler. Vi ønsker og jobber mot et godt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vi vil fokusere på ærlighet, integritet og rettferdighet, som vi også verdsetter i alle aspekter i bedriften vår. Handlinger eller adferd som kan være skadelig for omdømmet vårt skal til enhver tid unngås.

All sunn konkurranselovgivning i markedet skal overholdes, men det vil ikke aksepteres å utnytte dominerende markedsposisjoner eller inngå avtaler med andre selskaper for å avtale priser, dele markeder eller gi fiktive tilbud uten vårt samtykke.

 

Jan Olaf Olsen Transport AS forventer at leverandører og samarbeidspartnere følger de betingelsene og retningslinjene som fremkommer av dette dokumentet. Når vi vurderer og velger samarbeidsparnere skal deres forutsetninger og egne retningslinjer være i samråd med våre slik at vi enes om et samme mål for etisk standard.

Translate »